Ben Esra telefonda seni bosaltmami ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Komşu ogLuna verdim ..

al?nt?d?r..

Kom?u ogLuna verdim …

Ben Nesrin. 36 ya??nda oldukça güzel bir kad?n?m. Memelerim kalçalar?m bir çok erke?i dönüp bakt?racak kadar güzeldir. E?im 39 ya??nda iyi bir i?i olan oldukça yak???kl? karizmatik bir erkek. Cinsel yönden hiçbir sorunumuz yok hemen her gece her türlü pozisyonda sevi?iriz. O konuda e?ime minnettar?m. Cinselli?imi ya?at?yor bana Geçen gece yine s?k? bir geceydi. 3 kere göklere ç?kard? beni. Sabah beni uyand?rmadan gitmi?ti. Saat on gibi uyand?m ç?r?lç?plakt?m yatakta daha memelerimden di? izleri geçmemi?ti. Harika bir geceydi gerçekten dü?ünüce içim ürperdi. Yatakta gerindim ellerim vücudumda dola?t?. Kalkt?m yataktan. Banyoya girdim. Du?umu ald?m. Yatak odas?nda aynan?n kar??s?nda vücudumu inceledim. Harika görünüyordu memelerim. Ama ayva sar?s? tüylerim uzam??t? az?c?k al?nmas? gerekti. Bu konuda e?imde bende çok hassas?z. Hiç tüy istemez vücudumda. Tekrar banyoya gittim a?dam? haz?rlad?m Temizli?imi yapt?m. Yine ?slanm??t?m asl?nda istiyordum yine bir ara e?ime telefon aç?p gelmesini bile istemeyi dü?ündüm ama i? yeri uzakt? hevesimi ak?ama b?rakt?m. A?dam bitmi?ti. P?r?l p?r?l olmu?tum. Du?a girmeden bir sigara içmek istedim. Üzerime bir ?eyler giyip sigaram? yakt?m balkona ç?kt?m. Temiz hava iyi gelmi?ti. Soka??n kö?esinden 2 kat alt?m?zda oturan lise bire giden kom?umuzun o?lu göründü Beni balkonda görünce merhaba Nesrin teyze dedi. Merhaba dedim Annesi de çal??t??? için evde yaln?z olacakt? ö?leden sonra. Apartmana girdi. Biraz sonra kap?m çal?nd?. Açt?m gelen O?uzdu. Hayrola o?uz dedim nesrin teyze biraz konu?a bilir miyiz dedi. Bende gel içeri bakal?m deyip içeri ald?m. Üzerimde aç?k bir ti?ört ve ?ort vard? hemen her yerim ortadayd?. Yemek yedin mi dedim hay?r dedi yemek haz?rlad?m ben mutfakta yemek haz?rlarken gözlerinin üzerimde dola?t???n? hissediyordum. Yemek yedi salona geçtik evet anlat bakal?m ne söyleyeceksin dedim. Yüzü k?zarm??t?. Nesrin teyze ama bu aram?zda s?r olarak kalacak de?il mi annemlere söylemeyeceksin dedi. Güldüm tamam senle s?rr?m?z olsun dedim. Yanaklar? biraz daha k?zarm??t?. Evet anlat bakal?m sorun nedir yoksa derslerinde problem mi var dedim. Yok dedi derslerim çok iyi. Bir sorun yok. Daha çok merak etmi?tim. Bir k?z arkada??m var dedi. Ooo basken büyümü?te k?z arkada?? olmu? eee dedim Nas?l gidiyor peki sorun ne. K?zla bulu?uyorlarm?? ayn? s?n?ftalarm??. Bir kere öpmü? onu ama ne yapaca??n? bilmiyormu? ne yapmas? gerekti?ini anlat?rm?ym???m. Güldüm bak sen demek k?za bi?iler yapmak istiyor. Ne yapmak istiyorsun dedim daha da k?zard? sevi?mek istiyorum dedi. Bir anda ?sland???m? hissettim.am?mdan ?l?k ?l?k bi?eyler ak?yordu a an offfffff çektim Ama ne yapaca??m? bilmiyorum dedi. Peki k?z arkada??n ne diyor bu i?e dedim onunda istedi?ini söyledi. Peki hiç porno film izledin mi dedim hay?r dedi. Birkaç kere porno resim gördü?ünü söyledi. Senin için ne yapabilirim dedim. Ne yapmam gerekti?ini bana anlat?r m?s?n dedi. Güldüm bak sen benden ona Siki?meyi ö?retmemi istiyordu. Peki dedim gel benimle yatak odas?na götürdüm onu yata?a yatmas?n? söyledim. Vcd ye bir porno film yerle?tirdim çal??t?rd?m bak bunu seyret benim anlatmamdan daha iyi dedim. Yata?a uzand? ba??n?n alt?na bir yast?k koydu. Onu öylece b?rakt?m banyoya gittim. Biraz önce yar?m b?rakt???m du?umu almaya. S?cak su bedenime de?ince yeniden kad?nl???m alevlendi.am?m? Avuçlad?m ?slak yan?yordu. Parmaklar?mla oynad?m kendimle nerdeyse bo?alacakt?m memelerim ?i?mi? uçlar? çivi gibi sertti. Yar?m saat kadar suyun alt?nda kald?m 2 kez bo?ald?m ama hala am?m v?c?k v?c?kd? osman?n içerde porno izledi?ini dü?üncesi ve yarra?? kalm?? ?imdi o?uza yard?mc? olmakla olmamak ras?nda tedirginlik ya??yordum bornozumu giyip ç?kt?m banyodan. Bakal?m bizim haylaz ne yap?yordu. Yatak odas?na girdim. Örtüyü üzerine çekti hemen ne yap?yorsun dedim hiç dedi. K?pk?rm?z?yd?. Filmdeki adam

Ben Esra telefonda seni bosaltmami ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32